SZYBKIE LINKI:

Komunikat Komisji Statutowej

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

20.08.2016
Komisja Statutowa informuje, że 08.07.2016 opublikowano wersję  statutu, w której w par 35 ust. 1 w ostatnim zdaniu był zapis:
"W przypadku braku zgłoszeń kandydatów w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym lub w przypadku wycofania się zgłoszonych kandydatów, walny zjazd delegatów wybiera Prezesa Związku spośród delegatów, ustępujących władz i zaproszonych gości"
Wersja ta została również przesłana delegatom w materiałach na nadzwyczajny walny zjazd delegatów.
Podczas formatowania treści statutu przed walnym zjazdem - zaznaczenia kolorami, które były przejrzyste dla delegatów - omyłkowo zdanie to zostało usunięte. 
Podczas nadzwyczajnego walnego zjazdu delegatów przedmiotem głosowania był wyłącznie zmiany i poprawki zgłoszone do wersji opublikowanej 08.07.2016  i przesłanej delegatom, czego odzwierciedleniem jest protokół z nadzwyczajnego walnego zjazdu delegatów. W związku z powyższym przedmiotowe zdanie z par 35 ust. 1 powinno znaleźć się w ostatecznej wersji statutu.