SZYBKIE LINKI:

Komunikat RSJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

06.07.2017

Rada Szkolenia Jeździeckiego (RSJ) informuje, że w związku z wdrażaniem nowego systemu szkoleniowego zmienia się struktura jednostek odpowiedzialnych za szkolenia i egzaminy zarówno w centrali, jak również w okręgach. Za kwestie szkoleniowe w PZJ odpowiada RSJ, natomiast w terenie Wojewódzcy Koordynatorzy Szkolenia Jeździeckiego (WKSJ). W gestii tych podmiotów leży dbanie o ujednolicenie systemu szkoleniowego i merytoryczna opieka nad wszelkimi kursami i zajęciami edukacyjnymi. RSJ odpowiada za szkolenia dla IS i Trenerów oraz nadzoruje WKSJ, którzy czuwają nad szkoleniami dla IJP i ISP.
Wojewódzkie Związki Jeździeckie proszone są o przedstawienie swoich kandydatów na Wojewódzkich Koordynatorów Szkolenia Jeździeckiego. Nie jest to jak poprzednio prośba o opinię i sugestie nazwisk do ciała ogólnopolskiego, ale indywidualna decyzja dotycząca przyszłości każdego okręgu. Osoby posiadające akceptację właściwych terytorialnie zarządów WZJ i posiadające uprawnienia min. Instruktora Sportu PZJ oraz aktualną licencję szkoleniowca, zostaną wytypowane przez RSJ na WKSJ. 

WZJ-oty, które chcą w najbliższym czasie organizować akcje szkoleniowe lub na ich terenie mają odbywać się kursy instruktorskie, proszone są o wskazanie swoich kandydatów na koordynatorów (1 os. Z każdego wzj-otu) do dnia 14.07.2017, aby wnioski zostały rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu RSJ.


Drugim organem związanym z systemem szkoleniowym jest Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), która odpowiada za formalny i merytoryczny nadzór nad wszelkimi formami egzaminów.
W związku z wybraniem nowego składu CKE, egzaminatorzy, którzy wcześniej byli członkami CKE zachowują swoje uprawnienia do końca sierpnia 2017. W tym czasie odbędzie stopniowe odświeżanie składów WKE. 
Prosimy WZJ o przesyłanie kandydatów na egzaminatorów ze swojego obszaru, aby mogli oni przejść niezbędne szkolenie. Pierwsze odbędzie się w lipcu lub sierpniu, drugie wrzesień lub październik. 
Przypominamy, że Kandydaci na egzaminatorów muszą spełniać następujące warunki:
a. mieć uprawnienia co najmniej instruktora sportu,
b. mieć aktualną licencję szkoleniową PZJ,
c. przedstawić skierowanie od Regionalnego/Wojewódzkiego Koordynatora Szkolenia Jeździeckiego
d. przejść szkolenie prowadzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) dotyczące merytorycznej i formalnej strony przeprowadzania egzaminów na odznaki jeździeckie oraz na stopnie instruktora szkolenia podstawowego i instruktora jazdy konnej. 

Kandydatury można zgłaszać na mail:
pzj@pzj.pl 

W imieniu RSJ
Przewodniczący – Andrzej Sałacki