SZYBKIE LINKI:

Uchwały dotyczące systemu szkoleniowego - uzasadnienia

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

13.01.2018

Uchwałą nr U/1631/21/Z/2017 z dnia 28.12.2017 Zarząd PZJ nie zatwierdził wniosku Rady Szkolenia Jeździeckiego o zmianę w Zasadach Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich PZJ dotyczącą opiniowania kandydatów na kursy IJP: Kandydaci na kursy IJP muszą uzyskać skierowanie przez macierzysty WZJ pozytywnie zaopiniowane przez Mentora albo Wojewódzkiego Koordynatora Szkolenia Jeździeckiego lub jego zastępcę.

Nie zatwierdzając wniosku, Zarząd postanowił jednak o przekazaniu do RSJ zapytania, o określenie jaki minimalny próg wymagań jeździeckich muszą spełniać kandydaci na kurs IJP i ISP.

Uzyskiwanie skierowania od WZJ lub WKSJ znacznie utrudniłoby procedurę i mogło spowodować odejście kandydatów na kursy nie organizowane przez PZJ. Ponadto wprowadzenie takiego zapisu do Zasad Szkolenia prowadziłoby do paraliżu rekrutacji na część kursów. We wniosku RSJ, poza ogólnym stwierdzeniem o konieczności „posiadania skierowania”, brak jakichkolwiek przepisów wykonawczych. Zapis ten nie określał na jakich zasadach, w oparciu o jakie kryteria i jak finansowane miało być ubieganie się o taką zgodę.

Dla Zarządu oczywiste jest, że należy dbać o odpowiedni poziom wyszkolenia kandydatów, jednak procedura jego weryfikacji musi być sprawna i jasna dla wszystkich chętnych. Pierwszorzędną kwestią nie jest wskazywanie podmiotu dokonującego weryfikacji, ale wyznaczenie norm i ram kwalifikacyjnych, które kandydaci powinni wypełnić.

Uchwałą nr U/1632/21/Z/2017 z dnia 28.12.2017 Zarząd PZJ nie zatwierdził również wniosku Rady Szkolenia Jeździeckiego o zmianę w Zasadach Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich PZJ dotyczącą składu komisji egzaminacyjnych na tytuły instruktorskie: Na egzaminach na stopnie IJP i ISP jeżeli kurs organizowany jest przez podmiot spoza struktur WZJ lub PZJ skład komisji egzaminacyjnej jest trzyosobowy t.j. 1. Szef WKE 2. Członek RSJ 3. Członek CKE W przypadku gdy kurs organizowany jest przez podmiot wchodzący w struktury WZJ lub PZJ skład komisji egzaminacyjnej . 1. Szef WKE 2. Członek WKE 3. Członek CKE.

Należy pamiętać, że wszelkie Kursy organizowane przez podmioty spoza struktur WZJ/PZJ a posiadające akredytację Związku, muszą uzyskać wcześniej zgodę Zarządu PZJ na podpisanie umowy o współpracy. Zawarte są w niej wszystkie wytyczne do prowadzenia kursów – m.in. godzinowy program zajęć, konieczność akceptowania przez PZJ listy osób prowadzących zajęcia, a także warunki egzaminu – w tym wskazanie, że są to egzaminatorzy PZJ (2WKE + 1 osoba CKE).

Wobec tego podmiot podpisujący umowę jest tak naprawdę „administratorem” kursu. Za merytoryczną zawartość odpowiadają szkoleniowcy PZJ, których wcześniej każdorazowo dla poszczególnych kursów zatwierdza RSJ. Szkoleniowcy muszą działać zgodnie z harmonogramem, który opracowała Rada, a skład egzaminacyjny również wymaga akceptacji RSJ.

Nie ma więc potrzeby zmieniać i komplikować składu komisji egzaminacyjnej, co znacznie podnosiłoby koszty egzaminu i dodatkowo obciążało uczestników. Należy jednak dodać starań podczas akceptacji kadry szkoleniowej, by zapewniała ona odpowiedni poziom zajęć. Pozostaje to bez związku z tym, kto administracyjnie odpowiada za organizację szkolenia, jeśli przestrzegane są wymogi stawiane przez PZJ.

Awanse instruktorsko – trenerskie

Z uwagi na pewne rozbieżności i wątpliwości, które miały miejsce przy składanych wnioskach o nadawanie uprawnień szkoleniowych, Zarząd poinformował RSJ, że wnioski muszą być akceptowane przez RSJ w pełnym składzie i przesyłane do Zarządu wraz z uzasadnieniem tzn. podaniem spełnienia norm zgodnych z Zasadami Szkolenia Kadr Instruktorskich. Zarząd chce być świadomy za co, kto dostaje tytuł, aby móc merytorycznie odnieść się później do każdej kandydatury.

Brak przesłania jakiegokolwiek zestawienia, a jedynie listy nominowanych osób, spowodował nie zatwierdzenie tych awansów i odsuwanie ich na kolejne posiedzenia.

Przygotowana na ostatnie posiedzenie Zarządu tabela wykazała uchybienia i braki formalne w niektórych wnioskach zaopiniowanych do awansu. Wobec powyższego, wnioski kompletne, które zostały już opracowane mogły zostać zatwierdzone w dniu 12 stycznia 2018. Pozostałe wnioski są opracowywane, a w przypadku ewentualnych braków, wnioskodawcy będą wzywani do ich uzupełniania.