SZYBKIE LINKI:

Nabór ofert na stanowisko - Asystent Zarządu ds. administracji

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

18.01.2018

Polski Związek Jeździecki

z siedzibą w Warszawie ,przy ul. Karola Miarki 11D

ogłasza nabór ofert na stanowisko - Asystent Zarządu ds. administracji

Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko powinni posiadać :

1) wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie kierunkowe np. administracja,marketing, zarządzanie, )

2) obywatelstwo polskie,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, otwartość, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, kreatywność, odporność na stres, dokładność, zdolności negocjacyjne, myślenie strategiczne, umiejętność zarządzania i pracy w zespole,

7) bardzo dobra organizacja pracy, zdolność do delegowania zadań, znajomość przepisów prawa pracy, znajomość przepisów bhp,

8) umiejętność przygotowania i sporządzania informacji, sprawozdań, raportów,

9) praktyczna znajomość pracy biurowej, obsługi urządzeń biurowych, obsługi komputera i programów: MS Office,

10) posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

1) co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

2) mile widziane języki obce w stopniu komunikatywnym, preferowany angielski

3) umiejętność administrowania strony internetowej oraz portali społecznościowych

4) znajomość ustawy o sporcie i stowarzyszeniach będzie dodatkowym atutem

Kandydaci winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia:

- kopię dowodu osobistego lub paszportu; - kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- list motywacyjny

- dokument lub oświadczenie potwierdzające staż i charakter wykonywanej pracy

- inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe, studia podyplomowe,kursy

- oświadczenie następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U.nr 133, poz.833/”

Termin składania ofert wraz z CV upływa z dniem 15 lutego 2018 r.

Prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach osobiście lub listem poleconym na adres:

Polski Związek Jeździecki ul. Karola Miarki 11 D, 01-496 Warszawa