SZYBKIE LINKI:

Spotkanie Zarządu z Komisjami Dyscyplin i Kolegium Sędziów

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

21.05.2018

W dniu 17.05.2018 r. miało miejsce zebranie Zarządu z Przewodniczącymi Komisji Dyscyplin oraz Przewodniczącym Kolegium Sędziów dotyczące ostatecznej wersji przepisów i regulacji dyscyplin aktualizowanych w 2018 roku i zamieszczanych na stronie internetowej Związku.

Na zebraniu ustalono ponowne rozpatrzenie przedstawionych w 2018 roku Zarządowi PZJ do zatwierdzenia przepisów i regulaminów.

Ponowne rozpatrzenie odbędzie się w następujących etapach:

I etap: – wykonanie: Przewodniczący Komisji Dyscypliny

Przewodniczący Komisji Dyscypliny ze swojej osobistej skrzynki mailowej przesyła ostatecznie ustaloną przez komisje dyscypliny edytowalną wersje z zaznaczonymi zmianami oraz edytowalną wersje czystą przepisów i regulaminów na adres mailowy Przewodniczącego Kolegium Sędziów. Zatwierdzenie ostatecznej merytorycznej wersji przepisów i regulaminów przez komisje dyscypliny musi być przyjęte uchwałą komisji dyscypliny i treść tej uchwały wraz z wynikiem głosowania musi być zamieszczona w protokole komisji dyscypliny. Protokół musi być przesłany przez komisje dyscypliny do sekretarza generalnego Związku na jego służbowy adres mailowy i następnie zamieszczony na stronie internetowej Związku.

II etap: – wykonanie: Przewodniczący Kolegium Sędziów

Przewodniczący Kolegium Sędziów ze swojej osobistej skrzynki mailowej przesyła do sekretarza generalnego Związku na jego służbowy adres mailowy ostatecznie zredagowaną przez kolegium sędziów edytowalną wersje z zaznaczonymi zmianami oraz edytowalną wersje czystą przepisów i regulaminów, a także wersje w formacie pdf tych przepisów i regulaminów z opcją do wiadomości odpowiednich przewodniczących komisji dyscyplin. Zatwierdzenie ostatecznej redakcji przepisów i regulaminów przez kolegium sędziów musi być przyjęte uchwałą kolegium sędziów i treść tej uchwały wraz z wynikiem głosowania musi być zamieszczona w protokole kolegium sędziów. Protokół musi być przesłany przez kolegium sędziów do sekretarza generalnego Związku na jego służbowy adres mailowy i następnie zamieszczony na stronie internetowej Związku.

Ewentualny III etap: – wykonanie: komisja dyscypliny i kolegium sędziów

Przewodniczący odpowiedniej komisji dyscypliny ma 7 dni na ewentualne zgłoszenie do sekretarza generalnego Związku sprzeciwu wobec publikacji przesłanych przez przewodniczącego kolegium sędziów przepisów i regulaminów. Wycofanie publikacji nastąpi pod warunkiem formalnego przesłania stosownego maila do sekretarza generalnego przez przewodniczącego komisji dyscypliny. W takim przypadku procedura zatwierdzania wycofanego przez przewodniczącego komisji dyscypliny przepisu lub regulaminu musi zostać powtórzona od początku. W przypadku braku porozumienia pomiędzy kolegium sędziów a przewodniczącym komisji po powtórzonej procedurze Zarząd przyjmuje do zatwierdzenia wersje przepisu lub regulaminu przedstawioną przez przewodniczącego komisji dyscypliny i komisja dyscypliny bierze pełną odpowiedzialność za poprawność przepisu lub regulaminu. W tej sytuacji ostatecznie zredagowaną przez komisje dyscypliny edytowalną wersje z zaznaczonymi zmianami oraz edytowalną wersje czystą przepisów i regulaminów, a także wersje w formacie pdf tych przepisów i regulaminów przewodniczący komisji dyscypliny ze swojej osobistej skrzynki mailowej przesyła do sekretarza generalnego Związku na jego służbowy adres mailowy. Pracownik biura PZJ zamieszcza na stronie wersję w formacie pdf przesłaną przez przewodniczącego komisji dyscypliny.

W przypadku stwierdzenia błędów w przepisach lub regulaminach zamieszczonych na stronie internetowej Związku po przeprowadzeniu powyższych procedur dokumenty te zostaną zdjęte ze strony internetowej i wycofane do odpowiedniej komisji celem ponownego procedowania. Fakt ten zostaje oznajmiony stosownym komunikatem na stronie internetowej związku.

 

UWAGA:

W przypadku implementacji zmian przepisów FEI do polskich przepisów bez wprowadzania dodatkowych zmian merytorycznych tłumaczenia dokonuje tłumacz przysięgły współpracując z przedstawicielem kolegium sędziów jako recenzentem tłumaczenia. Tłumacz przysięgły przedkłada przewodniczącemu kolegium sędziów tłumaczenie zwykłe, a sekretarzowi generalnemu tłumaczenie przysięgłe i zwykłe wraz z fakturą za wykonanie usługi. Tłumacz przysięgły bierze pełną odpowiedzialność za poprawność dokonanego przetłumaczenia. Przewodniczący kolegium sędziów po zatwierdzeniu tłumaczenia przez kolegium sędziów przesyła przetłumaczone przepisy ze swojej osobistej skrzynki mailowej do sekretarza generalnego Związku na jego służbowy adres mailowy edytowalną wersje z zaznaczonymi zmianami oraz edytowalną wersje czystą przepisów, a także wersje w formacie pdf przepisów po przetłumaczeniu z opcją do wiadomości odpowiednich przewodniczących komisji dyscyplin. Kolegium sędziów jako ostatnia instancja zatwierdza  implementacje przetłumaczonych przepisów FEI. Zatwierdzenie ostatecznej wersji tłumaczenia przepisów przez kolegium sędziów musi być przyjęte uchwałą kolegium sędziów i treść tej uchwały wraz z wynikiem głosowania musi być zamieszczona w protokole kolegium sędziów. Protokół musi być przesłany do sekretarza generalnego Związku na jego służbowy adres mailowy i następnie zamieszczony na stronie internetowej Związku. Przesłane przetłumaczone przepisy FEI zostają zamieszczone na stronie internetowej Związku.