SZYBKIE LINKI:

Komunikat Rady PZJ oraz odpowiedź Zarządu PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

19.04.2016

Zgodnie z prośbą Członków Rady Polskiego Związku Jeździeckiego w składzie: Krzysztof Czopek, Iwona Maciejak, Elżbieta Strzeszewska, Jacek Wolski, Wiesław Apanasewicz i Bogdan Chrzanowski publikujemy komunikat członków Rady z dnia 18 kwietnia 2016r. do pobrania: tutaj.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego wyraża ogromne zdziwienie treścią przedstawionego pisma. Zaskoczenie tak gwałtownym atakiem jest tym większe, że ostatnie posiedzenie Rady PZJ w dniu 8 marca 2016r. odbyło się w atmosferze dialogu, a do dyspozycji Rady w jej pełnym składzie byli Prezes Zarządu, Michał Szubski oraz Członek Zarządu, Wojciech Jachymek, przedstawiając dokumenty i informacje, o które Członkowie Rady prosili.

Jednocześnie Zarząd odbiera przedstawione w piśmie zarzuty jako wysoce demagogiczne z uwagi na to, że w treści komunikatu nie zostały przytoczone żadne fakty na ich pokrycie. W związku z tym Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zwraca się z pytaniem o wskazanie, w jakich konkretnie aspektach w nawiązaniu do treści pisma prace Zarządu budzą wątpliwości Rady.

Pragniemy podkreślić, że pismo nie zostało podpisane przez żadnego Członka Rady Związku, a wybrani (sześciu ze wszystkich dziewięciu członków Rady) zostali jedynie wymienieni z imienia i nazwiska w treści pisma, które zostało przekazane do Biura PZJ drogą mailową w dniu 18 kwietnia 2016r.

Jednak w odpowiedzi na stawiane w piśmie ogólnie sformułowane zarzuty, Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego informuje, co następuje:

1) ostatnia kontrola Rady PZJ odbyła się 8 marca 2016r., a jej termin został zakomunikowany Zarządowi w dniu 2 marca 2016r. (mail, określający termin i zakres kontroli do wglądu: tutaj).

Kontrolę przeprowadziła Rada w pełnym składzie. Z przebiegu wizyty sporządzony został protokół, dostępny do wglądu na stronie internetowej Polskiego Związku Jeździeckiego: tutaj.

Podczas tej, jak i wcześniejszych kontroli zaspokojone zostały prośby członków Rady w zakresie udostępnienia niezbędnych dokumentów lub złożone zostały wyjaśnienia, a żaden wniosek Rady ustny lub pisemny, podany do wiadomości Zarządu PZJ, nie pozostał bez odpowiedniej reakcji obecnego Zarządu PZJ w celu dopełnienia obowiązku sprawozdawczego przed Radą.

Jednocześnie podkreślamy, iż Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego pozostaje do nieustającej dyspozycji Rady w zakresie uzupełnienia wiedzy oraz wszelkich informacji i dokumentów.

2) Celem zmian kadrowych, które zachodziły systematycznie w ciągu całego roku 2015, było zmniejszenie kosztów funkcjonowania Biura PZJ w taki sposób, aby nie wykraczały one poza możliwości finansowe Polskiego Związku Jeździeckiego, oraz poprawienie funkcjonowania i usystematyzowanie pracy Biura PZJ.

Wraz z szeroko zakrojonym ograniczeniem zasobów kadrowych Polskiego Związku Jeździeckiego w 2015r. rozpoczęto pracę nad regulaminem organizacyjnym, usprawniającym pracę Biura PZJ w tak zbudowanej kadrze. Dokument w dniu wczorajszym był przedmiotem głosowania Zarządu PZJ oraz jest do wglądu: tutaj. Założenia do treści regulaminu organizacyjnego dyskutowane były przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2016r., a przyjęte na posiedzeniu w dniu 27-28 lutego 2016r.

Jednocześnie Zarząd PZJ pragnie podkreślić, że jeśli z powodu zmian kadrowych lub jakichkolwiek innych przyczyn jakiekolwiek informacje i dokumenty nie zostały udostępnione Radzie, Zarząd PZJ pozostaje do ciągłej dyspozycji Rady w zakresie przedstawienia wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów, jeśli Rada z odpowiednim wyprzedzeniem wyrazi w formie pisemnej lub ustnej potrzebę zapoznania się z nimi.

Jak Zarząd PZJ informował osobnym komunikatem w dniu 17 marca 2016r., mimo wprowadzenia dwumiesięcznego okresu przejściowego na licencjonowanie i rejestrowanie oraz uruchomienie Serwisu opłat, niestety problemy z licencjonowaniem i rejestrowaniem pozostają jednym z ważniejszych wyzwań Zarządu PZJ. Pragniemy podkreślić, że utrudnienia te nie wynikają jednak ze zmniejszenia kadry w Dziale Rejestracji i Licencji, gdyż stanowiska w tym Dziale nie zostały zredukowane.

3) Dokument CIT-8 został złożony we właściwym Urzędzie Skarbowym przez Polski Związek Jeździecki w ustawowym terminie do 31 marca 2016r. Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Jeździeckiego za rok 2015 było przygotowane do końca marca 2016r. i 2 kwietnia 2016r. przekazane biegłemu rewidentowi. Na wykonanie oceny sprawozdania finansowego biegły rewident ma czas zgodnie z ustawą do 30 czerwca. Ponadto Zarząd PZJ na spotkaniu z prezesami Wojewódzkich Związków Jeździeckich w dniu 21 marca 2016r. przedstawił wstępne wyniki finansowe PZJ za rok poprzedni.

Ocenione przez biegłego rewidenta sprawozdanie zostanie opublikowane na stronie internetowej PZJ.

4) Rada PZJ na posiedzeniu w dniu 8 marca 2016r. była informowana o szczegółach wydatkowania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ta sama informacja przekazana została prezesom WZJ na spotkaniu w dniu 21 marca 2016r.

Pragniemy poinformować, że dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z prawem wydatkowane mogą być jedynie na ściśle określone w dotacji zadania, realizując ściśle określony w dotacji cel, co oznacza, że np. środków przeznaczonych na dofinansowanie startów zawodników nie można wydatkować na zatrudnienie pracownika innego działu, np. Działu Rejestracji i Licencji. W związku z powyższym w roku 2015 PZJ legalnie wydatkował przekazane przez Ministerstwo środki finansowe, a te, które nie mogły zostać wykorzystane, zostały zgodnie z prawem zwrócone do Ministerstwa.

Zwrócone środki związane są z dodatkową dotacją, przyznaną przez Ministerstwo w końcu października i w listopadzie 2015r. z obowiązkiem jej wykorzystania i rozliczenia do końca 2015r. (tj. maksymalnie w ciągu 1,5 miesiąca od decyzji o otrzymaniu środków). Kwota zwróconej dotacji wyniosła 308 933,62zł.

Pragniemy podkreślić, że w 2015 roku Polski Związek Jeździecki wykorzystał dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 3 351 684,24 zł, a w roku 2014 – na kwotę niższą o wartości 2 781 233,51zł. Wykorzystana w 2015r. kwota dotacji jest o 17% wyższa, niż kwota dotacji wykorzystana w roku 2014.

5) Pragniemy podkreślić, że zasady współpracy z organizatorami zawodów określają jednakowe dla wszystkich propozycje zawodów.

Jednocześnie, szanując wielki wkład i zaangażowanie wszystkich organizatorów zawodów w rozwój polskiego jeździectwa, w tym przede wszystkim organizatorów oficjalnych zawodów międzynarodowych i mistrzowskich, Polski Związek Jeździecki z troską wypracowuje indywidualny sposób rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów z pożytkiem dla rozwoju dyscypliny w Polsce i promocji polskiego jeździectwa poza granicami naszego kraju.

6) Pragniemy podkreślić, że uchwały Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego publikowane są systematycznie na stronie internetowej PZJ, a ich treść w możliwie szczegółowy sposób prezentuje sprawy prowadzone przez Zarząd, jak i szczegóły przeprowadzonych głosowań. Zwracamy uwagę na fakt, że sprawozdania z prac Zarządu PZJ publikowane są na stronie internetowej od grudnia 2014r., a pełne protokoły Zarządu PZJ – od 12 sierpnia 2015r. W poprzednich latach Zarządy PZJ o swoich pracach nie informowały w tak transparentny sposób.

Ponownie podkreślamy, że Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego jest do dyspozycji Członków Rady w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i pytań, które pojawią się zarówno ustnie, jak i pisemnie oraz dotyczą podjętych przez Zarząd uchwał, jak i wszelkich innych prowadzonych obecne i w przeszłości spraw.

W razie jakichkolwiek pytań, dotyczących sformułowanych przez Radę zarzutów lub powyższej odpowiedzi Zarządu PZJ, do dyspozycji pozostaje i wszelkich informacji udzieli: Ewa Wojtysiak, ewa.wojtysiak@pzj.pl, tel. 506 089 222.