SZYBKIE LINKI:

Materiały na Nadzwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo-Statutowy PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

16.05.2016

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi materiałami, które będą przedmiotem dyskusji Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Statutowym Polskiego Związku Jeździeckiego w dniu 31 maja 2016r.:

- projekt Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego wraz z uzasadnieniem Komisji Statutowej,

- opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego PZJ za rok 2015 oraz załączniki: rachunek zysków i strat w terminie 01.01.2016-31.12.2015wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy (załączniki uzupełnione w dniu 19.05.2016r.).