SZYBKIE LINKI:

O PZJ

Rada PZJ

Wypis ze Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego:

 

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE ZWIĄZKU

§ 24

Władzami Związku są: Walny Zjazd Delegatów, Zarząd, Rada Związku, Sąd Dyscyplinarny, Rzecznik Dyscyplinarny.

§ 38

Rada Związku wybierana jest przez Walny Zjazd spośród delegatów, zaproszonych gości i ustępujących władz zwykłą większością głosów; minimum 60% członków Rady wybieranych jest spośród delegatów.
Rada Związku składa się z 9 do 15 członków, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Rada Związku jako organ kontroli wewnętrznej kontroluje na bieżąco działalność Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod kątem rzetelności dokumentacji i gospodarności.
Rada Związku dokonuje oceny wykonania przez zarząd rocznego budżetu PZJ.
Rada Związku sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu Związku.
Rada Związku przygotowuje wnioski i projekty uchwał na Walne Zjazdy Delegatów PZJ.
Rada Związku dokonuje wyboru podmiotu mającego zbadać roczne sprawozdanie finansowe.
Rada Związku przedkłada Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosków o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium zarządowi Związku.
Rada Związku ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

§ 39

Pracami Rady Związku kieruje jej Przewodniczący.
Posiedzenia Rady Związku odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Rada Związku działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.