SZYBKIE LINKI:

Sprawozdanie Zarządu PZJ - Uzupełnienie Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów PZJ – Warszawa 18.05.2015.

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

15.05.2015

Sprawozdanie Zarządu PZJ - Uzupełnienie

Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów PZJ – Warszawa 18.05.2015.

 

Odpowiadając na liczne zapytania delegatów i środowiska dołączamy do sprawozdania syntetyczny wykaz najtrudniejszych spraw z jakimi przyszło się zmierzyć Zarządowi 
po 29 listopada 2014 roku.

 

1.   

ADMINISTRACJA – KOSZTY FUNKCJONOWANIA ZWIĄZKU

Proces zmian został poprzedzony szczegółowym audytem funkcjonowania Związku i biura

PZJ. W jego efekcie poczynione zostały następujące wnioski:

-      

zbyt wysokie koszty funkcjonowania Związku

-      

za duża ilość etatów w biurze PZJ w odniesieniu do ilości zadań, problem okresowego i intensywnego spiętrzania się zadań (m.in. rejestracje i licencje) oraz okresowego wygaszania się intensywności procesów biurowych,

-      

konieczność restrukturyzacji biura w poszukiwaniu optymalnego układu: koszty – sprawne funkcjonowanie,

Rozwiązaniem było wdrożenie programu oszczędnościowego oraz restrukturyzacja zatrudnienia.

Oszczędności w pierwszej kolejności dotyczyły kosztów funkcjonowania Zarządu. Jedną z pierwszych decyzji była rezygnacja z uposażenia przez wszystkich członków Zarządu.

Efektem podjętych czynności są oszczędności wynoszące na dziś ok. 340.000,00 w skali roku. 

 

2.   

UMOWY

Dokonano przeglądu wszystkich umów ze szczególnym uwzględnieniem umów strategicznych (związanych bądź z największymi obciążeniami finansowymi lub tych, których konsekwencje ponoszone będą w horyzoncie długookresowym).

Te najtrudniejsze, skomplikowane różnymi okolicznościami, to przede wszystkim:

1)   

TORIS- w przypadku najbardziej finansowo wiążącej związek umowy, dotyczącej oprogramowania Toris, zorganizowane zostało spotkanie panelowe, w następstwie którego umowa została zerwana.

2)   

ARTEMOR - w przypadku umowy dotyczącej programu Artemor, wstrzymano płatności. Aktualnie na ukończeniu są prace mające precyzyjnie zinwentaryzować przedmiotowe zlecenie oraz stan jego realizacji i model docelowy.

3)   

MISTRZOSTWA EUROPY WKKW 2017 - w przypadku współpracy dotyczącej organizacji Mistrzostw Europy WKKW 2017 wynegocjowana została treść umowy z organizatorem regulująca zobowiązania PZJ oraz LKS Stragony Strzegom, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich wykonania, która zostanie podpisana po uregulowaniu wszystkich kwestii formalnych.

 

3.   

 KONTROLA FINANSOWA ZWIĄZKU

Przeprowadzony audyt wykazał brak właściwej kontroli finansowej. Zarząd, w trosce o finanse Związku, dokonał bardzo dokładnej analizy kosztów i wydatkowania środków szczególnie budżetowych. W rezultacie stwierdzono nieprawidłowości przy organizacji  i finansowaniu szkoleń. Zarząd jest w trakcie optymalizowania procedur w tym obszarze.

 

4.   

 STRUKTURA ZWIĄZKU

W wyniku prac Zarządu dostrzeżono następujące problemy:

1)   

Brak jasno określonych struktur oraz zależności między nimi w Związku i co za tym idzie rozmycie odpowiedzialności za decyzje; niedopuszczalne  zwłaszcza w obszarze związanym z finansami. Ponadto stwierdzono zanik piramidalnej struktury: zawodnicy – kluby – WZJ – PZJ oraz ograniczoną organizacyjnie rolę WZJ w strukturze Związku.

Zarząd wzmocnił zanikające znaczenie Wojewódzkich Związków Jeździeckich poprzez:

-         

nadanie WZJ wyłącznych uprawnień do certyfikowania ośrodków na swoim terenie, pozwoli to  pełnić im w stosunku do ośrodków i stajni rolę faktycznego gospodarza w terenie,

-         

nadanie WZJ uprawnienia do organizacji wszelkiego rodzaju szkoleń na swoim terenie, co ma to ogromne znaczenie finansowe, gdyż w skali roku szacunkowo obrót finansowy kształtować się może na poziomie kilkuset tysięcy złotych w skali kraju,

 

2)   

Kurczenie się Związku – utrzymująca się tendencja zmniejszania ilości klubów i zwiększania ilości zawodników niezrzeszonych.

Zarząd jako wysoce niepokojącą uznał sytuację zmniejszania się ilości rejestrowanych klubów:

2012 r. - 34

2013 r. - 26

2014 r. - 14

W roku 2014 po raz pierwszy w powojennej historii Związku liczba klubów zawieszających działalność była większa od liczby klubów nowo rejestrowanych.

W tej sytuacji podjęto uchwałę ograniczającą obciążenia fiskalne zwłaszcza dla nowych klubów oraz zrobiono kroki w kierunku zrównania faktycznych obciążeń zawodników zrzeszonych i niezrzeszonych. Zorganizowana została także cieszącą się dużym powodzeniem konferencja międzynarodowa poświęconą klubom.

Należy podkreślić, że kluby sportowe zrzeszające zawodników są podstawą struktury organizacyjnej każdego związku sportowego. To właśnie kluby budują tkankę jeździecką, na bazie której działa cały sport jeździecki.

Efektem w/w działań jest zarejestrowanie już 50 klubów w bieżącym roku. Jednocześnie od września 2014 r. obowiązuje nowy Regulamin Zmiany Barw Klubowych wraz z nowym cennikiem, który zdecydowanie ułatwił proces zmiany klubu przez zawodników.

 

3)   

Korporacyjność w Związku zwłaszcza na styku osoby oficjalne/związek/finanse.

- 

Zarząd wprowadził istotne ułatwienia dla praktykujących lekarzy weterynarii aplikujących o pełnienie funkcji lekarzy weterynarii PZJ, przez co zdecydowanie zwiększy się grupa lekarzy weterynarii z uprawnieniami PZJ, a w konsekwencji  zmniejszone zostaną koszty obsługi zawodów.

- 

Biorąc pod uwagę, wcześniejsze rekomendacje WZJ, powołano nowe Kolegium Sędziów dużo bardziej reprezentatywne dla całego środowiska.

- 

Zarząd podjął wspomniane już uchwały przekazujące wyłączność na szkolenie PZJ i WZJ oraz ustalające wynagrodzenie szkoleniowców. Intencją Zarządu w tym obszarze jest przede wszystkim przeciwdziałanie dającym się zauważyć monopolom w tym zakresie jak i zmniejszenie kosztów uczestnictwa.

 

4)   

Nieczytelna decyzyjność w obszarze sportu i szkolenia, ogromna wielość osób poruszających się i podejmujących decyzje w tym obszarze:

Stan na dzień 29 listopada 2014 r.:

-         

etatowy członek zarządu

-         

nieetatowy członek zarządu

-         

sekretarz generalny

-         

dyrektor sportowy

-         

ośmiu etatowych/nieetatowych menadżerów

-         

wyznaczeni członkowie rady

-         

członkowie programu RIO

-         

członkowie CKE

-         

członkowie zespołu d/s szkolenia (p. Huberta Szaszkiewicza)

Zarząd w wyniku konkursu powołał trzech etatowych menadżerów w dyscyplinach olimpijskich z rozszerzonymi kompetencjami. Stworzony został prosty, pionowy model - nieetatowy zarząd – etatowy sekretarz generalny – etatowy menadżer – etatowy trener kadry (wyjątek ujeżdżenie). Na podkreślenie zasługuje ekonomiczny aspekt sprawy – menadżerowie dyscyplin nieolimpijskich pracują społecznie, natomiast menadżerowie dyscyplin olimpijskich za nierozrzutnym wynagrodzeniem 2500 zł brutto; z czego menadżer dyscypliny skoków przekazał 100% swojego uposażenia na kadrę skokową juniorów.

5)   

Niezaspokojenie artykułowanego zapotrzebowania czołowych zawodników i szkoleniowców na trenerów kadry z uznanym i aktualnym dorobkiem i pozycją międzynarodową.

Zarząd ogłosił i przeprowadził konkursy na menadżerów i trenerów, ze względu na ogromny niedoczas i zrozumiałe emocje środowiskowe konkursy i czynności około konkursowe przebiegały w dużym napięciu. Efektem ich było jednak przełamanie stereotypu, że "nie stać nas na zatrudnienie szkoleniowców zagranicznych”.

 

5.   

MARKETING ZWIĄZKU

 

Celem zmniejszenia kosztów związanych z koniecznym dla interesu Związku konsekwentnym realizowaniem przyjętej wcześniej strategii marketingowej, Zarząd wyprowadził marketing na zewnątrz Związku, likwidując etat zmniejszono koszt stały. Jednocześnie zawarto korzystną dla Związku umowę na zasadzie prowizyjnej z podmiotem realizującym zadania w tym zakresie, a wynagrodzenie na zasadzie success fee, czyli pochodne od osiągniętego określonego celu, w tym przypadku pozyskanych przychodów ze sponsorów, jest zarówno bezpieczne i korzystne dla Związku jak i silnie motywujące dla podmiotu współpracującego ze Związkiem w tym obszarze. W konsekwencji tej formy współpracy zachowane zostały relacje z dotychczasowymi sponsorami Związku, a także zawierane są nowe umowy sponsoringowe. Ponadto dzięki współpracy z TVP S.A. znacząco wzrasta ilość relacji z zawodów jeździeckich na antenach Telewizji Polskiej. Oprócz rozpoczętej w ubiegłym roku współpracy dotyczącej Jeździeckiego Grand Prix Wolnej Polski i relacji z poszczególnych zawodów tego cyklu na antenie TVP 1, w tym roku Telewizja Polska relacjonować będzie przebieg rozgrywek nowo powstałego projektu PZJ, czyli Polskiej Ligi Jeździeckiej.

 

 Dokument w formacie PDF do pobrania.