SZYBKIE LINKI:

Uchwała dotycząca dokumentów na zawodach

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

10.03.2016

Z dniem 10.03.2016 r. Zarząd PZJ zawiesza stosowanie Art.14 pkt.2.1 lit. a, b, d, e, f Przepisów Ogólnych PZJ zwalniając szefa ekipy z obowiązku przedstawienia na zawodach sędziemu głównemu lub osobie przez niego delegowanej licencji zawodnika, ważnych badań lekarskich zawodnika, polisy ubezpieczenia od NNW oraz w przypadku zawodników niepełnoletnich zgody opiekuna prawnego na start w zawodach. 

Powyższe nie dotyczy zawodników, których licencja nie została uwidoczniona w przeddzień zawodów na stronie www.pzj.pl.

Punkt 2c Art. 14 Przepisów Ogólnych PZJ, określający konieczność przedstawienia licencji lub dokumentu swojej federacji przez zawodników zagranicznych z federacji, które podpisały umowę z PZJ – pozostaje w mocy.

Przypominamy, że nadal zgodnie z brzemieniem Art. 14 pkt 1 Przepisów Ogólnych PZJ: 

„Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji warunkującej udział w zawodach ponosi zawodnik, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego – osoba go reprezentująca, rodzic/opiekun prawny lub osoba przez nich upoważniona.”

Jednocześnie zaznaczamy, że za aktualność licencji publikowanych na stronie internetowej związku odpowiada Biuro PZJ. Sędzia odpowiedzialny jest za weryfikację posiadania licencji przez zawodnika/konia wg danych na stronie internetowej oraz dopuszczenie pary do startu zgodnie z licencją oraz wiekiem startującego i/lub konia.