SZYBKIE LINKI:

Konkurs na Trenera Kadr Młodzieżowych i Dzieci w Skokach Przez Przeszkody

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

22.09.2018

Informujemy, że Polski Związek Jeździecki na podstawie uchwały Zarządu Związku zatwierdził konkurs na Trenera Kadr Młodzieżowych i Dzieci w Skokach Przez Przeszkody na następujących warunkach:

Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko winni spełniać następujące wymagania: 

wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe,

posiadanie uprawnień szkoleniowych z licencją PZJ minimum Instruktora Sportu i praca w charakterze szkoleniowca w okresie nie krótszym niż pięć lat;

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 lub określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny.

pożądana znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie zawodowym (preferowany j. angielski);

umiejętność pracy w zespole;

Kandydaci winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia: 

kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

dokument lub oświadczenie potwierdzające staż i charakter wykonywanej pracy, 

inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe i odbyte kursy, 

oświadczenie następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO.

W umowie na pełnienie funkcji trenera kadry narodowej między innymi będzie zawarte: 

1.     

Terminowe sporządzenie i przedstawianie Zarządowi PZJ Wniosków wraz z uzasadnieniem o Powołanie do Kadry Narodowej zawodników celem przygotowania ich do udziału w imprezie będącej Sportowym Celem Głównym sezonu oraz listy koni objętych przygotowaniami do udziału w imprezie będącej Sportowym Celem Głównym sezonu.

2.     

Terminowe sporządzenie i przedstawianie Zarządowi PZJ Sportowych Planów Głównych, na które składają się: Harmonogram Planowanych Działań, Wykaz Par Objętych Przygotowaniami do Sportowej Imprezy Głównej, Wykaz Kadry Szkoleniowej i Współpracującej oraz Wykaz Startów Głównych i Zadań Wynikowych.

3.     

Terminowe opracowanie i dostarczenie do biura PZJ opisów merytorycznych do oferty na dotacje ministerialne, rocznych i wieloletnich planów szkolenia, merytorycznych sprawozdań za I i II półrocze, dokumentów Założeń Startowych i Oceny Startu w międzynarodowej Imprezie Mistrzowskiej oraz merytorycznego całorocznego sprawozdania dla potrzeb rozliczeń dotacji ministerialnych.

4.     

Terminowe sporządzenie i przedstawianie Zarządowi PZJ do zatwierdzenia projektu Regulaminu Powoływania do Kadry Narodowej oraz projektu Regulaminu Powoływania do Reprezentacji Polski.

5.     

Terminowe dostarczenie do biura PZJ prawidłowych i opisanych dokumentów finansowych związanych z realizacją uprzednio zatwierdzonych preliminarzy akcji Harmonogramu Planowanych Działań.

6.     

Terminowe dostarczenie do biura PZJ Miesięcznej Ewidencji Godzin Wykonywania Umowy.

 

Termin składania ofert wraz z CV do dnia 22 października 2018 r. 

Prosimy o składanie ofert w na adres mailowy pzj@pzj.pl.

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.