SZYBKIE LINKI:

Zaproszenie do składania ofert – badanie sprawozdania finansowego

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

13.10.2018

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Jeździeckiego za rok obrotowy 2018 oraz wydanie pisemnej opinii dotyczącej prawidłowości i rzetelności sporządzonego sprawozdania finansowego wraz z raportem przedstawiającym sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 330).

Warunki oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego:

Do konkursu zapraszamy oferentów, którzy posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych Związków Sportowych, Stowarzyszeń lub Fundacji oraz organizacji realizujących projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Badanie będzie przeprowadzone w siedzibie Związku ul. Karola Miarki 11d, Warszawa.

Wyniki badania zostaną przekazane do wiadomości Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Jeździeckiego.

Oferta powinna zawierać: informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym (art. 66 ustawy o rachunkowości), informację dotyczącą doświadczenia oferenta w badaniu sprawozdań finansowych Związków Sportowych, Stowarzyszeń lub Fundacji oraz organizacji realizujących projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa wraz ze wskazaniem badanych podmiotów, informację o cenie za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, informacje o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat oraz rekomendacje.

Termin zakończenia badania oraz wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem to - 30 kwietnia 2019 roku.

Oferty należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres biura PZJ w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018” do 15 listopada 2018 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Adres Biura PZJ: 01-496 Warszawa, ul Karola Miarki 11D.

Oferty przesłane po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wybór oferty nastąpi do dnia 20 grudnia 2018 r.

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.