SZYBKIE LINKI:

Konkurs Ofert na Dostawę Sprzętu Sportowego - doprecyzowanie

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

25.10.2018

Ze względu na liczne zapytania związane z Konkursem Ofert na Dostawę Sprzętu Sportowego ogłoszonym 17.10.2018 roku doprecyzowujemy przedmiot zamówienia: rząd koński oraz strój jeździecki.

ZAMAWIAJĄCY: Polski Związek Jeździecki, 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: rząd koński i strój jeździecki

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 20.12.2018 roku.

TERMIN DOSTARCZENIA SPRZĘTU: do 31.12.2018 roku.Dostawa realizowana będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

Wykonawca wystawi Fakturę VAT w oparciu o ceny jednostkowe brutto uzgodnione z Polskim Związkiem Jeździeckim na etapie decyzji o wyborze oferenta. 

Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy Faktury VAT i będzie realizowana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

Z tytułu ewentualnego niezrealizowania w terminie do 20.12. 2018 roku części zamówienia Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe oraz prawne.

Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, potencjał i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Oferta powinna być:

a) opatrzona pieczątką firmową,

b) podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy,

c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON, adres e-mailowy.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej na adres: Polski Związek Jeździecki, 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D.

Zarząd PZJ dokona oceny ofert i wybierze Wykonawcę.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres mailowy wskazany w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego Konkursu Ofert bez podania przyczyny.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT ZE WZGLĘDU NA KRÓTKI CZAS WYKONANIA – 31.10.2018 r.