SZYBKIE LINKI:

Konkurs na Trenera Kadry Narodowej Seniorów w Skokach Przez Przeszkody

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

04.09.2019

Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko winni spełniać następujące wymagania: 

wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe,

posiadanie uprawnień szkoleniowych z licencją PZJ minimum Instruktora Sportu i praca w charakterze szkoleniowca w okresie nie krótszym niż 3 lata;

wymagamy niekaralności w świetle przepisów, o których mowa w art. 46-50 lub określonych w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny.

pożądana znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie zawodowym (preferowany j. angielski);

umiejętność pracy w zespole i umiejętności menadżerskie;

 

Kandydaci winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia: 

kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

dokument lub oświadczenie potwierdzające staż i charakter wykonywanej pracy, 

inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe i odbyte kursy, 

oświadczenie następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO.

 

oraz

 

pisemnie przedstawienie do 30 października 2019 roku następujących dokumentów: 

 

Strategia przygotowań olimpijskich do igrzysk olimpijskich w 2024 roku

Proponowany Skład Kadry Narodowej na 2020 rok

Harmonogram Planowanych akcji Szkoleniowo - Sportowych na 2020 rok

 

Zatrudnienie Trenera Kadry Narodowej wyłonionego na podstawie niniejszego Konkursu nastąpi od 1 stycznia 2020 roku.

 

 

W umowie na pełnienie funkcji trenera kadry narodowej między innymi będzie zawarte: 

 

  1. Terminowe sporządzenie i przedstawianie Zarządowi PZJ Wniosków wraz z uzasadnieniem o Powołanie do Kadry Narodowej zawodników celem przygotowania ich do udziału w imprezie będącej Sportowym Celem Głównym sezonu oraz listy koni objętych przygotowaniami do udziału w imprezie będącej Sportowym Celem Głównym sezonu.
  2. Terminowe sporządzenie i przedstawianie Zarządowi PZJ Sportowych Planów Głównych, na które składają się: Harmonogram Planowanych Działań, Wykaz Par Objętych Przygotowaniami do Sportowej Imprezy Głównej, Wykaz Kadry Szkoleniowej i Współpracującej oraz Wykaz Startów Głównych i Zadań Wynikowych.
  3. Terminowe opracowanie i dostarczenie do biura PZJ opisów merytorycznych do oferty na dotacje ministerialne, rocznych i wieloletnich planów szkolenia, merytorycznych sprawozdań za I i II półrocze, dokumentów Założeń Startowych i Oceny Startu w międzynarodowej Imprezie Mistrzowskiej oraz merytorycznego całorocznego sprawozdania dla potrzeb rozliczeń dotacji ministerialnych.
  4. Terminowe sporządzenie i przedstawianie Zarządowi PZJ do zatwierdzenia projektu Regulaminu Powoływania do Kadry Narodowej oraz projektu Regulaminu Powoływania do Reprezentacji Polski.
  5. Terminowe dostarczenie do biura PZJ prawidłowych i opisanych dokumentów finansowych związanych z realizacją uprzednio przedstawionych prze siebie i zatwierdzonych preliminarzy akcji Harmonogramu Planowanych Działań.
  6. Terminowe dostarczenie do biura PZJ Miesięcznej Ewidencji Godzin Wykonywania Umowy.

 

 

Termin składania ofert wraz z CV do dnia 30 października 2019 r. 

Prosimy o składanie ofert w na adres mailowy pzj@pzj.pl.

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.