SZYBKIE LINKI:

Zapytanie ofertowe

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

23.04.2014

 Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach PO KL Przedmiot zamówienia: realizacja szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B+E wraz z badaniami lekarskimi i egzaminem, oraz w zakresie konwojenta (przygotowanie do egzaminu), udostępnienie infrastruktury ośrodka jeździeckiego i sali lekcyjnej dla zajęć z zasad transportu koni, zapewnienia lunchu i przerw kawowych dla uczestników wszystkich szkoleń, w ramach projektu „Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (usługi szkolenia specjalistycznego 80510000-2, usługi szkół jazdy 80411200-0, 55320000-9 usługi podawania posiłków) 1.       Zamawiający Polski Związek Jeździecki ul. Lektykarska 29, 01-687 Warszawa 2.       Opis przedmiotu zapytania ofertowegorealizacja szkolenia przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy kat. B+E, szkolenia w zakresie konwojenta zwierząt i udostępnienia sal lekcyjnych i infrastruktury typowej dla ośrodka jeździeckiego dla potrzeb szkolenia z zasad transportu koni, oraz dostarczenie wyżywienia (lunchu i przerw kawowych) dla uczestników wszystkich wymienionych szkoleń, w ramach projektu „Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe”.W związku z powyższym wymagamy:- przeprowadzenia w Warszawie, lub powiecie piaseczyńskim szkolenia dla 21 os. na prawo jazdy kat. B+E oraz w zakresie konwojenta zwierząt;- zapewnienie badań lekarskich i egzaminów końcowych w WORD dla wszystkich przyjętych kursantówUWAGA: sala lekcyjna na zajęcia, badania lekarskie i egzamin w WORD są kosztem Zleceniobiorcy – zgodnie z założeniami projektu kursanci nie ponoszą opłat z tym związanych.- zapewnienie sali lekcyjnej i infrastruktury wystarczającej do realizacji praktycznej części szkolenia z zakresu zasad transportu koni (łącznie 2 dni szkoleń), w Warszawie, lub powiatach bezpośrednio graniczących z m.st.Warszawą- zapewnienie wyżywienia (lunchu i 2 przerw kawowych) dla uczestników wszystkich szkoleń (21 os. x 3 dni podczas zajęć teoretycznych w zakresie prawa jazdy kat.B+E, 21 os. x 2 dni w zakresie konwojenta, 21 osobodni podczas szkoleń w zakresie zasad transportu koni)  Terminy przeprowadzenia szkoleń zostaną ustalone ze Zleceniobiorcą na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia. Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu lub odmówienia podpisania umowy ze Zleceniobiorcą w przypadku zidentyfikowanych trudności we współpracy stanowiących zagrożenie dla dobra projektu lub cen przewyższających założony budżet – w takim przypadku konkurs zostanie powtórzony.Zamawiający zastrzega sobie również prawo do skierowania na szkolenie mniejszej liczby kursantów i w związku z tym wydatkowania proporcjonalnie mniejszej kwoty przeznaczonej na przedmiotowe szkolenia. Zleceniodawca NIE dopuszcza składania ofert cząstkowych.Zleceniodawca DOPUSZCZA możliwość występowania oferentów w ramach konsorcjów i wykorzystywania podwykonawców. 3.        Termin realizacji zamówieniaOd 20.05.2014 - 31.10.2014 4.        Kryteria wyboru oferty: Nazwa kryteriumWaga1Cena całkowita100% Sposób oceny ofert:CenaAn/Aof.b. x 100 pkt. = A    gdzie:An                           - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,Aof.b                       - cena oferty badanej nieodrzuconej,100 pkt.                  - wskaźnik stały,A                             - ilość punktówZleceniodawca do ceny kursu będzie doliczać, w celu przydzielenia oceny punktowej, wskazaną przez oferentów cenę lunchu i przerw kawowych.  5.        Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcamiMaciej Kania; maciej.kania@pzj.pl, tel. 500111858 6.        Oferta·         Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej. ·         Ofertę stanowi wypełniony druk „Oferta” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)·         Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego·         Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym . ·         Oferta powinna być opatrzona podpisem wraz z pieczątką osoby/osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. 7.        Zalecenia dotyczące składania ofertOferty składane są w jednym egzemplarzu, w formie papierowej i dostarczone na adres:Polski Związek Jeździeckiul. Lektykarska 29, 01-687 Warszawa(w przypadku wysyłki oferty, prosimy o dodanie na kopercie dopisku ,,Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe”)Termin składania ofert upływa 12.05.2014 o godz. 15.00(liczy się data wpływu oferty do sekretariatu PZJ) 8.        Załączniki:Nr 1 do zapytania ofertowego – druk ofertyNr 2 Treść niniejszego komunikatu