SZYBKIE LINKI:

Zapytanie ofertowe

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

23.04.2014

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach PO KL

 

Przedmiot zamówienia: realizacja szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B+E wraz z badaniami lekarskimi i egzaminem, oraz w zakresie konwojenta (przygotowanie do egzaminu), udostępnienie infrastruktury ośrodka jeździeckiego i sali lekcyjnej dla zajęć z zasad transportu koni, zapewnienia lunchu i przerw kawowych dla uczestników wszystkich szkoleń, w ramach projektu „Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (usługi szkolenia specjalistycznego 80510000-2, usługi szkół jazdy 80411200-0, 55320000-9 usługi podawania posiłków)

 

1.      

Zamawiający

Polski Związek Jeździecki

ul. Lektykarska 29, 01-687 Warszawa

 

2.      

Opis przedmiotu zapytania ofertowego

realizacja szkolenia przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy kat. B+E, szkolenia w zakresie konwojenta zwierząt i udostępnienia sal lekcyjnych i infrastruktury typowej dla ośrodka jeździeckiego dla potrzeb szkolenia z zasad transportu koni, oraz dostarczenie wyżywienia (lunchu i przerw kawowych) dla uczestników wszystkich wymienionych szkoleń, w ramach projektu „Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe”.

W związku z powyższym wymagamy:

- przeprowadzenia w Warszawie, lub powiecie piaseczyńskim szkolenia dla 21 os. na prawo jazdy kat. B+E oraz w zakresie konwojenta zwierząt;

- zapewnienie badań lekarskich i egzaminów końcowych w WORD dla wszystkich przyjętych kursantów

UWAGA: sala lekcyjna na zajęcia, badania lekarskie i egzamin w WORD są kosztem Zleceniobiorcy – zgodnie z założeniami projektu kursanci nie ponoszą opłat z tym związanych.

- zapewnienie sali lekcyjnej i infrastruktury wystarczającej do realizacji praktycznej części szkolenia z zakresu zasad transportu koni (łącznie 2 dni szkoleń), w Warszawie, lub powiatach bezpośrednio graniczących z m.st.Warszawą

- zapewnienie wyżywienia (lunchu i 2 przerw kawowych) dla uczestników wszystkich szkoleń (21 os. x 3 dni podczas zajęć teoretycznych w zakresie prawa jazdy kat.B+E, 21 os. x 2 dni w zakresie konwojenta, 21 osobodni podczas szkoleń w zakresie zasad transportu koni)

 

Terminy przeprowadzenia szkoleń zostaną ustalone ze Zleceniobiorcą na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia.

 

Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu lub odmówienia podpisania umowy ze Zleceniobiorcą w przypadku zidentyfikowanych trudności we współpracy stanowiących zagrożenie dla dobra projektu lub cen przewyższających założony budżet – w takim przypadku konkurs zostanie powtórzony.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do skierowania na szkolenie mniejszej liczby kursantów i w związku z tym wydatkowania proporcjonalnie mniejszej kwoty przeznaczonej na przedmiotowe szkolenia.

 

Zleceniodawca NIE dopuszcza składania ofert cząstkowych.

Zleceniodawca DOPUSZCZA możliwość występowania oferentów w ramach konsorcjów i wykorzystywania podwykonawców.

 

3.       

Termin realizacji zamówienia

Od 20.05.2014 - 31.10.2014

 

4.       

Kryteria wyboru oferty:

Nazwa kryterium          Waga

cena całkowita             100%

 

Sposób oceny ofert:

Cena

An/Aof.b. x 100 pkt. = A    gdzie:

An                           - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Aof.b                       - cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 pkt.                  - wskaźnik stały,

A                             - ilość punktów

Zleceniodawca do ceny kursu będzie doliczać, w celu przydzielenia oceny punktowej, wskazaną przez oferentów cenę lunchu i przerw kawowych.

 

 

5.       

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami

Maciej Kania; maciej.kania@pzj.pl, tel. 500111858

 

6.       

Oferta

·        

Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej.

·        

Ofertę stanowi wypełniony druk „Oferta” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

·        

Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego

·        

Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym .

·        

Oferta powinna być opatrzona podpisem wraz z pieczątką osoby/osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.

 

7.       

Zalecenia dotyczące składania ofert

Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w formie papierowej i dostarczone na adres:

Polski Związek Jeździecki

ul. Lektykarska 29, 01-687 Warszawa

(w przypadku wysyłki oferty, prosimy o dodanie na kopercie dopisku ,,Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe”)

Termin składania ofert upływa 12.05.2014 o godz. 15.00

(liczy się data wpływu oferty do sekretariatu PZJ)

 

8.       

Załączniki:

Nr 1 do zapytania ofertowego – druk oferty

Nr 2 Treść niniejszego komunikatu