SZYBKIE LINKI:

Komunikaty

Komunikaty

Biuro PZJ prosi o dokonywanie rejestarcji i wykupywanie licecnji odpowiedniow wcześnie, nie na ostatnią chwilę.

Opłaty za rejestracje i licencje można dokonać TYLKO na podstawie otrzymanej z biura PZJ drogą mailową FAKTURY, na której będzie wskazane specjalnie utworzone dla tych opłat KONTO. 

Faktura zostanie wystawiona i wysłana w momencie otrzymania kompletu wymaganych i podpisanych dokumentów. 

Osoba wnioskująca jest zobowiązana do przesłania danych płatnika niezbędnych do wystawienia faktury, w tym adresu mailowego, który gwarantuje otrzymanie przez płatnika faktury. Faktura będzie wysłana na ten adres w formacie pdf wygenerowanym przez system informatyczny.

Płatnik jest zobowiązany do opłacenia faktury przelewem bankowym podając w tytule przelewu numer faktury.

Osoba wnioskująca jest zobowiązana do kontroli skuteczności dotarcia drogą mailową faktury do jej płatnika.

W przypadku nie dotarcia faktury do płatnika osoba wnioskująca jest zobowiązana do poinformowania biuro PZJ drogą mailową na adres oplaty@pzj.plo fakcie nieotrzymania przez płatnika faktury jeszcze w terminie płatności faktury.

Celem znacznego przyspieszenia procesu rejestracji i przyznawania licencji klubom oraz zawodnikom, a także zmiany barw klubowych zawodników zachęcamy do przysyłania zeskanowanych kompletów podpisanych dokumentów na adres: oplaty@pzj.pl

Przypominamy, że w przypadku paszportów koni należy wysłać oryginały pocztą tradycyjną do biura PZJ (01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D). 

Istnieje również możliwość dokonania poprzez biuro PZJ wszystkich czynności rejestracyjno-licencyjnych poza kolejnością w tzw. trybie ekspres. 

Tryb ekspres wiąże się z podwójnymi opłatami względem pozycji z cennika. Zostanie on uruchomiony pod warunkiem przysłania kompletu dokumentów WYŁĄCZNIE na adres mailowy: licencjaekspres@pzj.pl

Istnieje również możliwość wykupienia licencji w trybie Superekspres

Sprzedaż licencji w trybie superekspres wiąże się z poczwórnymi opłatami względem pozycji z cennika i można z niego skorzystać tylko podczas zawodów. W trybie superekspres wyłącznie Organizator zawodów może dokonać sprzedaży licencji. Czyni to w trybie uchwały Zarządu PZJ U/1524/20/Z/2017 z dnia 24.11.2017r. po otrzymaniu kompletu wymaganych przepisami PZJ dokumentów licencyjnych i po weryfikacji stopnia uprawnień sportowych zawodnika na przykład na podstawie pisemnego zezwolenia macierzystej narodowej federacji, w którym stopień uprawnień sportowych jest odnotowany. Organizator zawodów jest zobowiązany do weryfikacji poprawności i archiwizowania dokumentów niezbędnych do dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach przeprowadzonych zgodnie z przepisami o współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Jeździecki. Aby zawodnik został wpisany do zestawienia aktualnych licencji na stronie PZJ Organizator musi przesłać do biura PZJ komplet dokumentów uprawniających do wydania licencji PZJ.

Formalnym potwierdzeniem posiadania licencji przyznanej przez biuro PZJ lub dokonania zmian przez Biuro PZJ jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na stronie internetowej www.pzj.pl(zakładka Zestawienia). Zawodnik, przed KAŻDYM planowanym startem w zawodach, ma obowiązek sprawdzenia na stronie PZJ, czy licencje jego i koni figurują w zestawieniach.

Wszystkie niezbędne FORMULARZE są zamieszczone na stronie internetowej PZJ w zakładce REJESTRACJE I LICENCJE (kliknąć w zakładkę: Rejestracje i licencje, a następnie kliknąć w prawym menu w zakładkę: Druki rejestracyjne).

Biuro PZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją ilicencjonowaniem w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów. 

Uprzejmie informujemy o ZMIANIE DOTYCZĄCEJ PASZPORTÓW podyktowanej wymogami FEI

Wszystkie konie rejestrowane w PZJ muszą posiadać paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym właścicielu konia.

Paszport urzędowy jest wydawany przez związek hodowlany.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi PASZPORT URZĘDOWY jest jedynym dokumentem identyfikacyjnym konia.

Uwaga: od 10.05.2017 roku PZJ nie wydaje paszportów sportowych.